دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

مهندسی منابع آب - 

مسائل خاص در هیدرولوژی -

هیدرومتئورولوژی پیشرفته -

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته -

 

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

حسین صدقی

حسین صدقی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^