دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   صدقی

پست الکترونیکی : sedghi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی هیدرولوژی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم و مهندسی آب ( ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371/12/01

حسین صدقی

حسین صدقی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^